Wij hanteren strengere criteria die verder gaan dan de wettelijke vereisten.

Wij vinden dat wij meer moeten doen voor onze planeet dan de voorschriften die ons voorschrijven.

Hoe doen we dat? Wij hanteren strengere criteria voor materialen met toegestane gevarenniveaus bij het kiezen van ingrediënten, die verder gaan dan de wettelijke vereisten.

Wij verminderen de incidentie en het niveau van gevaar door de nadruk te leggen op AQUATIC SAFETY door prioriteit te geven aan inerte, niet-giftige ingrediënten. Als er geen alternatieven beschikbaar zijn, beperken wij het risico door te kiezen voor ingrediënten die BIODEGRADABLE zijn, zodat de blootstellingstijd in het milieu tot een minimum wordt beperkt.

Legal Requirements

Science Behind

DE WETENSCHAP ERACHTER

Risico = Gevaar x Blootstelling

Gevaar is een maatstaf voor het potentieel van een materiaal om schade te veroorzaken. Risico is de kans dat een gevaarlijk materiaal daadwerkelijk die schade veroorzaakt. Aanwezigheid van gevaar gaat niet altijd gepaard met schade. Neem bijvoorbeeld water, een integraal onderdeel van de plantengroei. Maar bij een te hoge blootstelling krijgt de plant te veel water en lijdt schade.

Maximaliseren van biologische afbreekbaarheid & respect voor het waterleven

Wat gebeurt er met het product nadat ik het heb gebruikt?

Dat hangt af van twee eigenschappen: Biologische afbreekbaarheid en Waterveiligheid. De combinatie van deze twee bepaalt het effect op het milieu.

AQUATIC SAFETY verwijst naar de relatieve veiligheid van waterleven in de aanwezigheid van een materiaal. Dit is het gevarenpotentieel van het materiaal.

BIODEGRADABILITEIT is het vermogen van de natuurlijke omgeving om een chemische stof af te breken tot basiselementen, zodat deze weer in de aarde kan opgaan. Dit vermindert de blootstelling en minimaliseert het risico. De resulterende basiselementen zijn niet schadelijk voor het aquatisch ecosysteem, wat de aanwezigheid van gevaren verder beperkt.

Aquatic Life-River

Page Top