Actievoorwaarden

I. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie van Guhl, John Frieda en Bioré waarbij de consument kans maakt op één van de zeven cadeaubonnen van Vipio t.w.v. € 500,- (verder te noemen: de “Actie") van, Guhl Ikebana Cosmetics B.V. (onderdeel van Kao) (verder te noemen: "de Organisator"). Guhl Ikebana Cosmetics B.V. is gevestigd aan Berkenweg 7 te Amersfoort.
2. Etos, Guhl, John Frieda en Bioré zijn gedeponeerde merknamen.
3. De Actie heeft als doel door middel van een actie deelnemers kans te laten maken op één van de zeven cadeaubonnen van Vipio t.w.v. € 500,-.
4. De Actie voor het aankopen van twee actieproducten loopt van 12 februari 2024 tot en met 25 februari 2024. Online deelnemen is mogelijk tot en met 3 maart 2024.
De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op https://www.johnfrieda.com/nl-nl/etos-promo/
5. worden geplaatst, voorzien van een datum. Vanaf deze datum zijn Klanten gebonden aan de gewijzigde actievoorwaarden.
6. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
7. De actie wordt bekendgemaakt via de volgende kanalen: in de winkel, folder, online en social media

 
II. Deelname
8. Deelnemer aan de Actie is een ieder die twee actieproducten koopt tijdens de actieperiode en de gevraagde gegevens invult en verstuurt op https://www.johnfrieda.com/nl-nl/etos-promo/.
9. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
10. Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan achttien (18) jaar of Minderjarigen tot achttien (18) hebben voor deelname aan deze Actie de uitdrukkelijke toestemming van hun ouder/verzorger/voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger nodig en kunnen deze toestemming, op verzoek van de Organisator overleggen.
11. Personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland zijn uitgesloten van deelname.
12. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van 3 maanden na de actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.
13. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.

 
III. Prijzen
14. In totaal zijn zeven cadeaubonnen van Vipio te winnen ter waarde van € 500,- per cadeaubon. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld in geld of andere goederen en diensten.
15. Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt de inzendingen en kiest daaruit de winnaars. Met de winnaars wordt contact opgenomen via per e-mail of telefoon voor de levering van de prijs.
16. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
17. De winnaars worden binnen 6 weken na het sluiten van de actieperiode bekendgemaakt.
18. De uitgekozen winnaars ontvangen een bericht waarin vermeld staat dat men heeft gewonnen. Winnaars dienen binnen 2 weken na het versturen van dit bericht de winst te bevestigen en/of accepteren door deze e-mail te beantwoorden met het versturen van de benodigde gegevens voor de levering van de prijs.
19. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.
20. Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien lijkt dat de winnaar niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt de Organisator zich het recht om een andere winnaar te bepalen op de wijze zoals omschreven in deze actievoorwaarden, zonder daartoe verplicht te zijn.
21. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.
22. Op de Vipio cadeaubonnen zijn de voorwaarden van Vipio van toepassing welke te vinden zijn op https://www.vipio.com/nl/cadeaubon/nieuw

 
IV. Aansprakelijkheid
23. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
24. De Organisator en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
25. De Organisator, noch eventueel ingeschakelde derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
26. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
27. De Organisator vrijwaart Etos B.V. tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan deze Actie.

 
V. Slotbepalingen
28. Alle intellectuele eigendomsrechten op de folder en website en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
29. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.
30. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar haaradvies@guhl.com, info@johnfrieda.nl en/of info@biore.nl.
31. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode opgesteld.
32. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter te Amersfoort worden voorgelegd.

Aldus opgemaakt te Zaandam, 18 januari 2024

Page Top